Kuluttaja-asiamies jyrähti: ”Ku­lut­ta­jal­la oi­keus koh­tuu­hin­tai­seen säh­köön”

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomessa kuluttajien suojaksi säädettyjä lakeja ja asetuksia valvova kuluttaja-asiamies on nyt moittinut sähköyhtiöiden toimintaa. Sähköyhtiöiden kalliit sopimukset ovat olleet jo pitkään kuluttaja-asiamiehen neuvottelupöydällä. Kuluttaja-asiamies on neuvotellut sähkösopimusten kohtuullistamisesta Energiateollisuus ry:n ja Paikallisvoima ry:n kanssa. Kaikkia tilanteesta kärsiviä kuluttajia laajasti hyödyttävään ratkaisuun ei ole päästy.

– Säh­kö on vält­tä­mät­tö­myys­pal­ve­lu, jota il­man ku­lut­ta­ja ei voi olla. Ku­lut­ta­jan oi­keus saa­da säh­köä koh­tuul­li­sel­la hin­nal­la on tur­vat­ta­va. Yri­tys­ten oli­si syy­tä näis­sä hy­vin poik­keuk­sel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa tul­la asiak­kai­taan vas­taan ja tar­jo­ta mah­dol­li­suus ir­ti­sa­noa mää­rä­ai­kai­nen so­pi­mus mak­sua vas­taan, kommentoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamiehen keinoilla ei ole mahdollista saada aikaan nopeaa, tasapuolista ja kattavaa ratkaisua vaikeuksissa olevien kuluttajien auttamiseksi. Kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen tehneitä kuluttajia on arviolta jopa noin 200.000. Kuluttaja-asiamies voisi avustaa käräjäoikeudessa yksittäisiä kuluttajia sopimusten kohtuullistamiseksi. Kohtuullistamista olisi kuitenkin aina tarkasteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kunkin kuluttajan yksilölliset olosuhteet.

Myös sähköyhtiöiden toimintatavat ja sopimusehdot poikkeavat toisistaan. Ratkaisuista ei todennäköisesti saataisi yleisiä suuntaviivoja, joiden pohjalta muita sopimuksia voitaisiin jatkossa kohtuullistaa.

– Myöskään ryhmäkanne ei sovellu tilanteeseen, jossa sopimuksen kohtuullisuuden arviointiin vaikuttavat kunkin kuluttajan yksilölliset olosuhteet. Ryhmäkanne veisi lisäksi useita vuosia, ja sen vastapuolena voi olla vain yksi tai korkeintaan muutama sähköyhtiö.

Kuluttaja-asiamies on keväällä vienyt ennakkoratkaisun luonteisina asioina markkinaoikeuden arvioitavaksi kahden sähköyhtiön hinnankorotuksissa käyttämät menettelytavat. Asioiden käsittely markkinaoikeudessa on kesken.