Perinteiset niityt ovat korvaamattomia – nyt niitä yritetään palauttaa Suomeen

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Niityt ovat olennainen osa suomalaista kulttuurimaisemaa. Luonnonniityt upeine kukkamerineen ovat katoamassa, joten kotimaassamme on käynnistetty lukuisia hankkeita niittyjen kunnostamisesi. Erilaiset niityt ovat nykyään arvokkaita perinnebiotooppeina.

Paimion Askalassa Paimionjoen länsipuolen rinteillä tehdään luonnonhoitotöitä. Metsähallitus teki jo aiemmin keväällä alueella nuoren puuston raivausta.

– Niityiltä raivattiin pois niille levittäytynyttä puustoa ja huonokuntoisia katajia. Lisäksi umpeenkasvaneita hakamaakuvioita avarrettiin ja alueelta poistettiin vieraslajipensaita kuten terttuseljoja, isotuomipihlajia ja aitaorapihlajia. Kunnostus on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, kertoo suunnittelija Pirjo Majuri Metsähallituksen Rannikon Luontopalveluista.

Raivauksen ja muiden hoitotöiden tarkoituksena on torjua luontokatoa. Kunnostustöillä pyritään pysäyttämään arvokkaiden niittyjen umpeenkasvu ja kasvillisuuden rehevöityminen, ja palauttamaan alueelle sen aiemmat luontotyypit. Luontotyyppien elpyminen parantaa uhanalaisen ja taantuneen lajiston elinoloja. Hoidon tavoitteena on palauttaa myös alueen maisemalliset arvot.

Askalan läntinen niitty on osa 1990-luvulla valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua perinnemaisemakohdetta. Perinnemaisemat ovat perinteisen laidunnus- ja niittohoidon muokkaamia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, joilla on omanlaisensa arvokas eliölajisto. Arvokasta aluetta hoidetaan vuosittain laiduntamalla.