Tutkijat ovat löytäneet 22 älykkyyteen liittyvää geeniä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kansainvälinen tutkijaryhmä on pystynyt erottelemaan ihmisistä 22 geeniä, jotka ovat linkittyneenä ihmisten älykkyyteen. Toisin sanoen perintötekijät ovat merkittävässä asemassa älykkyyden kehittymisessä, eivätkä pelkästään kasvatuksen ja ympäristön tekijät.

Älykkyys on geeneissä. Vaikka ihmisen DNA:sta ja perinnöllisyydestä tiedetään tällä hetkellä enemmän kuin koko ihmiskunnan historian aikana, on tiettyjen geenien vaikutuksista vielä melko vähän tietoa. Genomeja ja niiden yhteisvaikutuksia tutkitaan kuitenkin jatkuvasti laajamittaisesti. Yksi vastavalmistunut tutkimus liittyy geenien vaikutuksista ihmisten älykkyyteen.

Tutkijat mittasivat 78.308 ihmisen älykkyyttä älykkyysosamäärätestien avulla. Selvisi, että testiryhmään kuuluneilla henkilöillä oli 22 geeniä, jotka korreloivat merkittävästi suuremman älykkyysosamäärän kanssa. Myöhemmin tutkijat vertasivat havaintojaan 200.000 ihmisen DNA-näytteisiin ja sen jälkeen ihmisten koulutustasoihin.

Selvisi, että samat älykkyyteen liittyvät geenit löytyivät myös korkeammin koulutetuilta henkilöiltä 99 prosenttisesti. Toisin sanoen älykkyyteen usein liitetty ominaisuus uusien asioiden oppimisesta pitää paikkansa. Älykkyyteen liittyy perinteisesti myös päättelykykyä ja ongelmanratkaisukykyä. Tutkijat otaksuvat, että löydöksen avulla voitaisiin tulevaisuudessa parantaa ihmisten älykkyyttä kiinnittämällä enemmän huomiota älykkyyteen linkittyviin geeneihin ja niiden mahdolliseen lisäämiseen, Nature-lehti uutisoi.