Tutkimus: Suomalaisen poliisin kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut 20 vuodess

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Koronakurimus tulee vaikuttamaan myös viranomaisten tehtäviin, kun mielenterveysongelmat, taloushuolet ja sosiaalisten suhteiden heikkeneminen yleistyvät. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkijat, Mika Sutela ja Henri Rikander, ovat tutkineet suomalaisen poliisin kohtaamaa väkivaltaa.

Tutkimusten mukaan poliisin kohtaama väkivalta on peräti kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Myös pelastusalan, opettajien sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden kohtaama väkivalta, sillä uhkailu ja maalittaminen on lisääntynyt 2000-luvulla. Asiakkaat ovat aiempaa aggressiivisempia ja väkivalta on moninaista.

– Suomessa rikollisuus on monen muun maan tavoin vähentynyt viime vuosikymmeninä, mutta samanaikaisesti viranomaisten kohtaama väkivalta on yllä todetusti yleistynyt, Oikeutta kohtuudella -blogissa kirjoitetaan.

Poliisin kohtaamasta väkivallasta harvoin leviää videoita netissä ja järjestetään sometuomioistuimia. Viranomaisten kohtaamasta väkivallasta ei ole järjestetty nykyisen sisäministeriön tiedotustilaisuuksia. Poliisin toimia on kyseenalaistettu maailmanlaajuisesti ja ilmiö on rantautunut myös Suomeen. Suomessa virallistahot ovat pitkään nauttineet kansalaisten korkeaa luottamusta. Viranomaisiin kohdistettavan väkivallan ja häirinnän arkipäiväistyminen kuitenkin heijastelee muutosta.

– Epäluottamuksen lisääntyminen toimii yhteiskuntaa sisältä hajottavana voimana muun muassa syrjäytymisen ja väkivallan ohella. Voidaan kysyä, onko virallistahojen kokeman häirinnän ja kohdatun väkivallan tai sen uhan lisääntyminen osoitus jostain suuremmasta muutoksesta. Heijastuuko kansalaisten mahdollisesti heikentyvä luottamus yhteiskuntaa tai toisiaan kohtaan viranomaisiin kohdistettuna väkivaltana tai häirintänä?

Tutkijoiden mukaan viranomaisiin kohdistuva uhkailu ja väkivalta liittyy vahvasti mielenterveysongelmiin ja väkivaltatilanteiden lisääntymiseen. Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan poliisin voimakeinojen käyttö on pidättyväistä ja voimankäytön seurauksena syntyneet vakavat seuraukset harvinaisia. Poliisiin on syntynyt kohdatun väkivallan osalta ei-toivottua sietämisen kulttuuria, sillä vähäinen väkivalta koetaan jopa työhön kuuluvana. Väitöstutkimuksen mukaan kaikista poliisiin kohdistetuista väkivallan teoista ei näiden tekijälle seuraa lain edellyttämää seurausta.

– Nykyisin ihmisten on myös entistä helpompaa kannella viranomaisten toiminnasta ja tehdä rikosilmoitus – jopa aiheettomasti.