Suomalaislasten matematiikan osaaminen heikentynyt

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan suomalaisten lasten matematiikan osaamisen taso on laskenut ja eriytynyt. Yhtenä suurimpana syynä ovat rajoitukset, jotka toteutettiin koronavirukseen vedoten.

Kansallinen koulutksen arviointikeskus selvitti aiemmin koronapandemian vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, ja tällöin todettiin, että osalle oppilaista etäopiskelu on sopinut hyvin ja he ovat hyötyneet ajasta ja paikasta riippumattomasta opiskelusta. Osalle taas etäopiskelu on ollut haasteellista. Ne oppilaat, joilla oli enemmän motivaatiota, itsesäätelyä ja vahvaa tukea perheeltään, näyttävät edenneen jopa pidemmälle kuin normaalissa luokkaopetuksessa.

Vastaavasti ne, joilla on vähemmän motivaatiota, itsesäätelyä ja tukea perheeltään, näyttävät jääneen jälkeen. Erityisesti itseohjautuvuuden korostuminen asetti oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan pandemian aikana. Toiseksi eroa ryhmien välille syntyy oppilaiden erilaisesta vastauskäyttäytymisestä.

Vuoden 2021 matematiikan osaaminen poikkeaa aiemmista vuosista. Toisin kuin aiempina vuosina, osaaminen on selvästi eriytynyt. Oppilaat ovat jakautuneet osaamiseltaan kolmeen ryhmään: heikosti, keskimääräisesti ja erittäin hyvin menestyneiden ryhmiin. Matematiikan osaamisen taso on selvästi laskenut aiemmista vuosista. Osaamisen tason lasku noudattaa vuodesta 2000 jatkunutta osaamisen laskun trendiä.

Koronapandemia tai vastaustekniikka eivät selitä pitkäaikaista laskevaa trendiä. Osaamisen taso on aidosti laskujohteinen riippumatta näistä tekijöistä. Tähän on monia syitä.

– Sivistynyt arvaus on, että osaamisen lasku liittyy ainakin osittain siihen, että moderneissa oppimiskäsityksissä ja kansallisissa opetussuunnitelmien perusteissa faktojen muistamisen sijaan tiedonhankinnan prosessien osaaminen on painottunut, sanoo johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen.